Dr. Padum Kumar Deka, LM/NE/4955

Vill.- Itapara,
P.O. Majarati
Nagoan-782001, Assam
Ph : +91 3672 22129(R) ,+91 94355 33669(M)

Dr. Tolongkhomba Potsangbam, LM/NE/4956

Kwakeithel Moirangpurel Leikai
Imphal - 795001,
Manipur

Ph : +91 94360 26816
Email : tolongp@gmail.com

Dr. Sikha Verma, LM/NE/4957

Department of Dermatology
Assam Medical College
Dibrugarh - 786002, Assam
Ph : +91 98642 33764(M)
Email : shikha_me_82@yahoo.co.in

Dr. Binod Kumar Thakur, LM/NE/4958

Department of Dermatology
Assam Medical College
Dibrugarh -786002, Assam
Ph : +91 3776 264553(R) ,+91 98642 33981(M)
Email : bkt_me_80@yahoo.co.in

Dr. Vinod Koshley, LM/NE/4959

Department of Dermatology
Assam Medical College
Dibrugarh - 786002, Assam
Ph : +91 771 2428006(R) ,+91 94355 32306(M)
Email : drvinodkoshley@gmail.com

Dr. Moutusi Paul, LM/NE/4960

Department of Dermatology
Assam Medical College
Dibrugarh - 786002, Assam
Ph : +91 99549 30765(M)
Email : drarijitaudhya@gmail.com

Dr. Dolly Gupta, LM/NE/4961

MJ Groups, Urmila Newas
T.R. Phookan Road, Guwahati -781001
Ph : +91 361 2543820(R) ,+91 94350 40609(M)
Email : dollygupta23@rediffmail.com

Dr. Priyanka Sarkar, PLM/NE/5603

PG Ladies Hostel
HN – 6, Bhangagarh
Guwahati – 781032
Assam, India
Ph : +91 99571 04914
Email : drpriyanka.derma@gmail.com

Dr. Rohit Garg, PLM/NE/5604

Dr. Rohit Garg, PLM/NE/5604
Department of Dermatology
Assam Medical College & Hospital
Dibrugarh – 786002
Assam, India
Ph : +91 94013 43565
Email : dr.rohitgarg82@gmail.com

Dr. Ronjon Bhattacharyya, PLM/NE/5605

C/O Mr. Amulya Adhyapak
House No. 19, Ajanta Path, Survey
Guwahati – 781028
Assam, India
Ph : +91 94355 27412
Email : drronjon@gmail.com

Dr. Sagarika Gogoi, PLM/NE/5606

Department of Dermatology
Assam Medical College & Hospital
Dibrugarh – 786002
Assam, India
Ph : +91 94354 75266
Email : mamondeka@gmail.com

Dr. Syeda Tanvira Habib, PLM/NE/5607

Wisdom Apartments
3, Janakpur Path, Kahilipara
Guwahati – 781019
Assam, India
Ph : +91 98640 47249
Email : tanvirahabib@gmail.com

Dr. Mehek SIngh, PLM/NE/8681

ET/691B
Area Colony, Bhopal
Madhya Pradesh
Ph : +91 94065 65269
Email : med.mehek@gmail.com

Dr. Ananya Kalita, PLM/NE/8682

C/o Dr. Shyamal Kalita
KRC Road, Bharalumukh
Guwahati-9
Ph : +91 98641 10212 (M)
Email : ananyakalita@gmail.com

Dr. Rashmi Agarwal, PLM/NE/8683

C/o Arun Agarwal
House nO-3 E, Block-C
Subham Garden, Kalapahar
Guwahati-18

Ph : +91 97077 778021 ,+91 0361 2541607
Email : agarwal5rashmi@gmail.com

Dr. Sonal Agarwal, PLM/NE/8684

C/o G.N. Agarwala
Opposite of Central Dairy Gate
G.S. Road, Khanapara
Guwahati-22
Ph : +91 97070 49512
Email : sonaldr7@gmail.com

Dr, Vaswatee Madhab, PLM/NE/8875

House No-16
Lakhimi Nagar Path, P.O. & P.S.- Hatigaon
Guwahati-38
Ph : +91 98640 55498
Email : vmadhab@gmail.com

Get in Touch